Detālplānošana

Tas ir vietējās pašvaldības administratīvās teritorijas daļas plānojums.

To arī izstrādā saskaņā ar vietējās pašvaldības plānojumu. Atbilstoši pieejamajam mērogam detalizējot un precizējot tajā noteiktās teritorijas daļas plānoto un atļauto izmantošanu.

Detālplānošana apraksts

To izmanto gadijumā ideja nebūs iepējams realizēt ar zemes ierīcības projekta palīdzību. 

Detālplānojums tiek izstrādāts, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums nepietiekami nosaka konkrētu zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, tad tos nosaka detālplānojumā.